bongo, teksty z maja 2014 roku

19 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest bon­go.

Mo­ja nadzieja jest większa
niż to co możesz mi dać...
Tyl­ko w snach na­leżysz do mnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2014, 12:19

...Dlacze­go nie mogę żyć normalnie?
Dlacze­go każde­go dnia muszę wal­czyć o przeżycie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 maja 2014, 22:56

Cios ...może spaść na człowieka....
Z wo­li nieba,
losu,
lub włas­ne­go serca... 

myśl • 18 maja 2014, 16:23

Groźna?
Chy­ba tak...
Gdy­byś mnie pokochał,
to na­wet bardzo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2014, 07:46

Ko­lej­ny dzień stał się przeszłością.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 maja 2014, 21:41

Bez­silność to stud­nia bez dna,
krop­la za­nurzo­na w morzu,
prze­paść nad przepaścią... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 maja 2014, 08:42

Jest ta­ka cisza w której wszys­tko krzyczy
i jest ból,które­go nie da się opisać... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 maja 2014, 11:51

Mo­je ser­ce to nie szklanka,
którą potłuc można
i do kosza wyrzucić.
Z tej okaz­ji nową zas­tawę naruszyć
i na powrót cie­szyć się
słod­kim napojem.
Mo­je ser­ce to nie szklanka.
A Twoje? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 maja 2014, 09:49

Py­tasz mnie ja­ka jes­tem,więc odpowiem...
Jes­tem nad­po­bud­li­wa,cza­sem wybuchowa.
Sil­nie reaguję na emocje,
wszys­tko chcę za­raz i za bardzo.
Nieroz­ważna,nig­dy nie myślę o konsekwencjach,
po pros­tu ro­bię swoje.
W życiu kieruję się instynktem,
nie kal­ku­luję,nie analizuję
jes­tem tu i teraz.
Kocham za moc­no i zbyt zaborczo.
Od­daję wszys­tko co mam
i to gu­bi mnie najbardziej.
Jes­tem szcze­ra wo­bec ludzi,
naj­większa głupota,
ale nie umiem inaczej.
Brak mi skromności,
za to mam dużo pokory.
Niektórzy twier­dzą,że zbyt łagodna
i za dobra....
Nies­te­ty to też wady. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 maja 2014, 11:36

W życiu nie każdy ma cel.
Nie każdy wie cze­go chce.
Nie każdy pot­ra­fi urzeczy­wis­tnić swo­je Ja
i cel swo­jego istnienia.
To co dla jed­nych wy­daje się proste,
dla in­nych jest nie do osiągnięcia.
Na­wet to co oczywiste,
sta­je się niezrozumiałe. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 maja 2014, 16:30
Zeszyty
  • marzenia – naj­większy skarb i naj­większa przeg­ra­na......

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

30 czerwca 2014, 22:42bongo do­dał no­wy tek­st Resztek Ciebie w za­kamar­kach [...]

10 czerwca 2014, 23:51bongo do­dał no­wy tek­st Szukając miłości,nie zgu­bić siebie... Naj­trud­niej­sze [...]

30 maja 2014, 12:19bongo do­dał no­wy tek­st Moja nadzieja jest większa niż [...]

29 maja 2014, 23:47pannaxnikt sko­men­to­wał tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]

29 maja 2014, 23:12bongo sko­men­to­wał tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]

29 maja 2014, 23:03tomek43i sko­men­to­wał tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]

29 maja 2014, 22:56bongo do­dał no­wy tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]